Markéta Kolářová, Dipl.-Ing.(FH) Ing.
Zahradní a krajinářská architektura, projekční činnost a odborná žurnalistika

zvetšit celkový plán

zvetšit plán prostranství

pracovní model, zvetšit

      Návrh "Gruga Parkoviště"
 
povinně volitelného předmětu "Zahradní památková péče
/ Ochrana kulturní krajiny"
 
Odborný dozor: Dipl. - Ing. P. Köster
 
Skupinová práce: Agnes Schiebener a Markéta Kolářová
Formulace úlohy:
Vstupní prostor essenského Gruga-parku má být rozšířen k ulicím Alfredstraße a Norbertstraße. Volná plocha před hlavním vstupem do parku - zájmové území projektu - existuje od samotného vzniku tohoto rekreačního areálu, doposud však bez integrace do koncepce parku. Nyní má být tento prostor, sloužící především v době veletrhů jako parkoviště, nově uspořádán. Důraz je kladen na reprezentativní vzhled a směrování pozornosti ke vchodu do parku, na budovu Grugahalle a haly výstaviště. Z hlediska památkové péče je vyžadován citlivý přístup k významným prvkům minulých epoch. Práce se snaží sladit památkářský přístup s formálními kompozičními požadavky.
 
Analýza a hodnocení:
Historická analýza a památkářská dokumentace se skládá z analýzy vývoje pozemku v letech 1929 - 1965, popisu urbanistického vývoje a hodnocení. Pozorně jsou vyhledávány typické znaky jednotlivých plánovacích stylů, jakož i jejich zvláštnosti. Na prostranství před budovou Grugahalle nebyly přitom nalezeny žádné prvky s památkářskou hodnotou. Provedení inventarizace pozemku čistě z hlediska památkové péče nebylo z tohoto důvodu shledáno za nutné.

Pro samotné parkoviště před Gruga-parkem neexistují žádné relevantní plány. Konečné řešení projektu proto navazuje na formální úpravu vnitřního vstupního prostoru parku a kompoziční prvky vnějšího vstupu z roku 1965.

Koncepce:
Hlavním cílem koncepce je zvýšení vizuální atraktivity prostranství v pohledu z ulic za respektování vnímatelnosti úpravy účastníky silničního provozu. Výsledkem je nová pregnantní úprava - nejen zdaleka čitelná, ale též konkrétně reagující na genius loci.
Ve formách a strukturním řešení prostranství se odrážejí principy dlážděného rastru, pravoúhlých forem a asymetrického uspořádání z roku 1965. Rozvržení stříhaných živých plotů, trvalkových ploch, stromů a parkovacích míst se podřizuje rastru, parkovací místa vydlážděná zatravňovacími dlaždicemi se přitom dostatečně odlišují od ostatních ploch. Kompoziční prvky (rozmístění ploch, dlažební struktura, dopravní sloupky) usměrňují a zklidňují dopravu tak, aby se pěší necítili ohroženi. Parkovací plochu zastiňují dva navzájem vůči sobě posunuté stromové bloky stylizující rozdílnými výškami korun charakteristickou střechu Grugahalle. Pro zvýraznění tohoto tvaru také po setmění budou stromy osvětleny. Severní ohraničení prostoru před halou je tvořeno červenolistým stromořadím přecházejícím do rozpuštěného stromového bloku napravo od vstupu do haly.
Návrh spojuje tři dosud izolovaně vnímané prostory - prostranství před Grugahalle, vstupní prostor Gruga-parku a sousední parkoviště - v jeden reprezentativní prostor. Funkce jednotlivých úseků zůstávají beze změny.

Práce se skládá z jednoho plánu (podélný formát A0, vytvořeno programem AutoCAD 2000, ručně dokresleno a kolorováno), pracovního modelu a textové části (15 textových stran, 30 plánů formátu A4, 1 plán A3, 20 snímků stávajícího stavu a 6 tabulek v příloze).[ STADT + NATUR ] [ soukromé zahrady ] [ workshopy a soutěže ] [ archiv - titulní strana ] [ publikace ] [ žurnál ] [ home > kvalifikace, kontakt, impressum]